Disclaimer

Privacy statement

Deze website kunt u anoniem bezoeken. Beddeleem nv respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Gegevens over u of uw computer worden niet door Beddeleem nv verzameld noch verwerkt, anders dan hieronder aangegeven. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via deze website, en het gebruik dat Beddeleem nv van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alleszins worden uw gegevens enkel gebruikt binnen Beddeleem nv en worden zij in geen geval overgedragen of verkocht aan derden of bekendgemaakt aan derden, behalve indien dit vereist zou zijn om tegemoet te komen aan uw vraag, wettelijk vereist zou zijn of indien wij hiertoe zouden gehouden zijn, door een gerechtelijke of arbitrale beslissing.

Indien u via deze website brochures en/of informatie bestelt, vragen wij u naar uw naam, adres en andere aanvullende gegevens. Beddeleem nv gebruikt uw gegevens om u bijvoorbeeld de bevestiging van een email te sturen, of om u de gevraagde info thuis te bezorgen. Bovendien zijn wij natuurlijk geïnteresseerd in statistische gegevens die iets zeggen over het succes van onze site, bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers krijgen we per maand; vanuit welke landen wordt onze site bezocht; voor welke pagina’s bestaat de meeste belangstelling? Hiertoe registreren wij uw IP adres en domeinnaam. En om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welke type browser u onze site benadert. De informatie die wordt verzameld, wordt tevens gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening en marketingactiviteiten. De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door Beddeleem nv dan ook worden gebruikt voor ondermeer prospectie-, en promotiedoeleinden, het beheer van het cliëntenbestand, rekeningenbeheer, (direct) marketing, public relations. U mag zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing via e-mail bij Marketing&Communicatie (at) beddeleem.be.

In elk geval is de informatie die wij opvragen terzake dienend en niet overmatig, uitgaande van de hierboven beschreven doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij worden verwerkt. In geen geval wordt informatie verzocht waaruit de raciale of ethnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken noch gegevens die het seksuele leven betreffen. Ingeval u deze gevoelige informatie verstrekt, wordt dit geacht een uitdrukkelijke instemming te zijn met het gebruik van deze informatie, voor de doeleinden waartoe u deze heeft verstrekt. Deze informatie zal tevens niet langer worden bewaard dan redelijkerwijze voor de verwezenlijking van de doeleinden, hierboven beschreven, noodzakelijk is.

U kan zich laten verwijderen uit onze database door aanmelding via e-mail bij Marketing&Communicatie (at) beddeleem.be.

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren. U hoeft hiertoe enkel een brief met kopie van uw identiteitskaart te sturen naar Beddeleem nv.

Legal disclaimers

E-mail disclaimer

De informatie opgenomen in deze e-mail is strikt vertrouwelijk en enkel bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen en het bericht te verwijderen zonder het te lezen. Het is strikt verboden om zonder onze toestemming het bericht te kopiëren of de inhoud ervan bekend te maken aan andere personen. De inhoud van deze e-mail is niet wettelijk bindend, tenzij deze per brief bevestigd is. Alhoewel deze e-mail en de bijlagen verondersteld worden vrij van virussen te zijn, kan dit niet worden gegarandeerd. We kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die hieruit zou kunnen volgen.

Website disclaimer

Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Beddeleem nv geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. De informatie op deze site is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies, noch als een bod of voorstel van contract, evenmin als een bestanddeel daarvan. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze gekwalificeerde deskundigen.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de op deze website beschikbare gegevens, informatie, documenten en publicaties, en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar sites van derden, welke niet door Beddeleem nv gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites, noch voor het bewaren/ verwerken van de persoonsgegevens van de gebruikers van deze sites.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten van de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Beddeleem nv, hetzij Beddeleem group nv, hetzij Metal Systems nv, hetzij JB CLEVER nv, hetzij aan met haar verbonden entiteiten of aan derden en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken, te verspreiden, over te dragen en te verkopen, in enige vorm of op welke wijze dan ook en ongeacht de vorm en de middelen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Beddeleem nv, hetzij Beddeleem group nv, hetzij Metal Systems nv, hetzij JB CLEVER nv.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van onze website, maar bewaard op de harde schijf van uw pc. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw pc en onze website (bv. afstemming met het operating- en browsersysteem gebruikt op uw pc, bewaren van uw taalkeuze) of worden ook gebruikt om het nut van de aangeboden informatie en de wijze waarop ze wordt aangeboden te evalueren en te verbeteren. Volledigheidshalve wijzen we u op de mogelijkheid om op uw pc cookies te weigeren (wat invloed kan hebben op de vlotte communicatie met onze website) of na elke raadpleging van onze website de cookies op uw pc (automatisch) te verwijderen.

Beddeleem nv hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer +32 9 221 89 21 of e-mail Marketing&Communicatie (at) beddeleem.be.

scroll to top