MENU

Veiligheid

De Groep Beddeleem streeft ernaar al haar activiteiten te realiseren in een veilige en gezonde omgeving. Om dit te realiseren heeft de Groep Beddeleem een veiligheidszorgsysteem VCA ingevoerd.

De belangrijkste peilers van het veiligheidsbeleid van de Groep Beddeleem zijn:

 • Naleven van de wettelijke en andere veiligheidseisen die van toepassing zijn op de uit te voeren activiteiten.
 • Het beperken van de risico's voor eigen medewerkers en derden in de eigen gebouwen en op werven door:
  • de risico’s te beheersen (inventarisatie, evaluatie)
  • te voorzien in goede en regelmatig gekeurde installaties, machines en arbeidsmiddelen
  • werkbare procedures ter beschikking te stellen.
 • Voorkomen van milieuschade.
 • Het voorkomen van persoonlijke en materiële letsels door:
  • maximale collectieve bescherming te voorzien
  • werkposten en werkzones efficiënt en veilig in te delen en waar nodig af te bakenen
  • aanvullend persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien.
 • Het opleiden van eigen medewerkers zodat iedereen in staat is de eigen taak op een veilige en gezonde manier uit te voeren door:
  • het verstrekken van specifieke veiligheidsopleidingen
  • voortdurende interne opleiding, toolboxmeetings,…
 • Het in stand houden van interne en externe communicatie gericht op de voortdurende optimalisering van alle veiligheids- en gezondheidsaspecten door:
  • het verder uitwerken en concretiseren van het administratieve ondersteuningssysteem
  • te voorzien in overlegmomenten om op regelmatige basis de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te evalueren, bespreken en waar nodig preventieve en corrigerende maatregelen te nemen.
 • Het streven naar een continue verbetering van de veiligheidsprestaties door jaarlijks veiligheidsdoelstellingen te formuleren en het globaal preventieplan en jaarlijks actieplan te realiseren.
 • Een hoge betrokkenheid en bewustmaking van de werknemers bij het realiseren van de veiligheidsdoelstellingen en het beperken van incidenten en ongevallen.

Het certificaat VCA werd voor de eerste maal uitgereikt op 25 februari 2000 en is geldig tot 20 augustus 2018.